کاربران مهمان اگر از شما درخواست رمز شد به آخر اسم خودعدد اضافه کنید مانند : مبین20